Polar opposite candidates set to vie for Ecuador presidency