Wheel jam strike of four allied parties failed: Achakzai