Govt endeavors to promote religious tourism: Aneeq