BISP’s Benazir Nashonuma Programme reaches out to 770,000 beneficiaries