IHC terminates ECP’s notification for de-notifying Shandana