HBO docuseries to explore Woody Allen, Mia Farrow fallout