Three keys to outsider Noboa’s rapid rise to Ecuadoran presidency