IHC receives Rana Shamim’s affidavit in a sealed envelope