Ashrafi re-designated as SRPM on Religious Harmony