Ahmed Malik, Nauman Nadeem, Noshaba Yousaf & Zainab Qayyum