Hospital staffer killed in Khairpur Nathan Shah, Dadu