Marriyum, media body agree to enact legislation on fake news