Firdous Ashiq Awan offers to coach Pakistan women cricketers