Lahore Weather


No oil, gas reserves found near Karachi coast