China’s Xinjiang-a role model for Pakistan to develop Balochistan