High Commissioner Sohail Mahmood visits Haryana, Punjab