Tea whitener not injurious to health, Senate body told