Firdous Ashiq Awan apologizes for slapping policeman case