EU envoy tells Kosovo and Serbia to return to dialogue