White House clarifies Biden’s claims on ‘beheading children’