Nida and Yasir Nawaz celebrate son Balaj’s Roza Kushai