Pakistan Railways team to examine prototypes of Chinese coaches