Pak-MMA star Mehmosh Raza eyes first international gold