Pakistan pick Shahnawaz Dahani, Zaman Khan as backups for injured Haris Rau, Naseem Shah