Sri Lanka president seeks unity govt to save economy