Nimra Khan and Saniya Shamshad’s TikTok video goes viral