Kazakhstan holds referendum to move past Nazarbayev era