China’s ZIEC among successful bidders for N-25 Dualization