Saudi Arabia to allow one million hajj pilgrims this year