Pakistan — a promoter of religious, spiritual tourism