Ready to issue Nawaz’s visa on return says Sheikh Rasheed