Hindu pilgrims to reach Pakistan today to perform religious rituals at Katas Raj temples