Shanghai Marathon postponed as China battles Covid surge