Mira Sethi calls out men who ‘police’ women on fashion choices