Sarah Khan celebrates her 29th birthday with Falak Shabbir