Sorry folks, no Delta variant in my society: Suniel Shetty