Sri Lankan monks hope Pakistan to promote religious tourism