India denies visas to US panel on religious freedom