Pakistan Railways retrieves 293.56 acres encroached land