Skipper Sarfaraz backs Shahzad, Umar despite dismal performance