LHC tells govt to submit affidavit on Toshakhana gifts