AbRam gets medal from Shah Rukh Khan at Taekwondo match