Shah Rukh Khan lights up The Burj Khalifa once again